[Cal Solache]

Blog sobre el trabajo en red
Bienvenidos a la página personal de Alvaro Solache
Alvaro vive actualmente en Leon.
Trabaja en varios proyectos siendo teamtowers y comunitats.org a los que más tiempo dedica.
Puedes ampliar info sobre sus proyectos vía su curriculum

¿Que estoy haciendo? (twitter)

Mi Diario

viernes, agosto 28, 2009

 

Pilar de 4 del amigo Angel en su día de despedida de soltero

Localización: el figarot (vilafranca del penedès)

Posted via email from asolache's posterous


 

Arenga del antiguo cap de colla "Domenech" a los castellers de Vilafranca

Sus recomendaciones para sant Felix: no dejar de sujetarse, bistecs y 3 veces el amor cada dia ::)

Posted via email from asolache's posterous


miércoles, agosto 26, 2009

 

Los 'castells' pueden ser Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad -- Qué.es --

http://www.que.es/barcelona/200908261653-castells-pueden-ser-patrimonio-cultural.html

  
Alvaro Solache
Teamtowers
Desarrolla el espiritu de equipo
www.teamtowers.com
Cv:http://asolache.googlepages.com
Blog:http://www.solache.com
Tel.+34 629867715

Posted via email from asolache's posterous


martes, agosto 25, 2009

 

fragmento del estudio sobre castells i inmigració de la fundació Bofill en la que se habla de teamtowers

Artículo completo: http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/449.pdf

FRAGMENTO QUE HABLA SOBRE EL TALLER QUE TEAMTOWERS COORDINÓ

Les dificultats que tenien la majoria de marroquins per participar en orga-
nitzacions culturals catalanes com les colles castelleres van ser confirma-
des per Souad El Azhar, una de les promotores de la creacio? d’una associacio?
d’immigrants marroquins i mediadora intercultural de l’Ajuntament de Valls.
Per a ella, el problema residia ba?sicament en el canvi cap a postures me?s
patriarcals i endoga?miques sofert per una part significativa de la comunitat
marroquina de Valls en els anys anteriors:

—En las colles castelleres, ¿sabes si hay gente inmigrante que participe?
—Si?, si? que hay, pero dominicanos.
—¿Marroqui?es no?
—No, que? la?stima, ¿verdad? [...] Porque la gente [marroqui?] dice: de la
cultura de esta gente no queremos saber nada [...], los padres no quieren
saber nada y a veces cuando pasan, cuando hacen alguna fiesta por
ejemplo en San Juan, la gente [marroqui?] cierra las ventanas, las mujeres
cierran las ventanas porque no pueden ver por la ventana, esta? prohibido,
dicen «es que mi marido no me deja». Que? pena, la verdad...

(Sovad El Azhar, Ajuntament de Valls.)

I tanmateix, la participacio? de marroquins en les colles castelleres de Valls
era vista per algunes persones assentades a la capital de l’Alt Camp com un
objectiu a assolir quan parlaven d’integracio?. En aquest sentit e?s il·lustratiu
l’article d’opinio? de Jaume Pros Ferna?ndez (2003), publicat per un perio?dic
local, en que? deia que si auto?ctons i immigrants s’esforc?aven per compartir
aquesta terra, potser tard o d’hora hi hauria un cap de colla que es diria
Muhammad i que aquest fet seria un senyal clar que els immigrants s’han
integrat a Valls.

Des de llavors han passat me?s de tres anys i aquelles idees, despre?s d’un
llarg proce?s, han comenc?at a donar uns fruits que encara cal veure com
maduraran. Tal i com recollia el Diari de Tarragona a partir d’una informa-
cio? feta publica per l’Age?ncia Catalana de Noti?cies, el 8 de novembre de
2006 es presentava pu?blicament a Valls un programa que intentava fer un pas endavant cap a assolir l’objectiu a llarg termini de tenir algun dia un cap
de colla d’origen marroqui? a Valls:

Les dues colles castelleres de Valls confien cre?ixer gra?cies al taller Fent
Pinya, adrec?at a joves en risc d’exclusio? social. Aquest dimecres l’Ajunta-
ment de Valls ha presentat oficialment aquest programa a partir del qual es
creara? una «colla castellera ficti?cia», segons el regidor de Serveis Socials,
Andreu Ferna?ndez. El taller ja ha arrencat amb 34 joves, dels quals el
51% so?n immigrants [...].

En la primera de les deu sessions, els joves van fer un pilar de tres, pero?
l’objectiu e?s que siguin capac?os de carregar un castell de cinc pisos en una
exhibicio? que tindra? lloc a la plac?a del Blat. Si me?s no, la finalitat u?ltima,
segons el regidor, e?s seguir la li?nia que el mo?n casteller va iniciar als anys
seixanta actuant de porta d’entrada als immigrants provinents del sud d’Es-
panya. Ara, pero?, segons Ferna?ndez, e?s me?s complicat perque? s’intenten
acollir diferents ori?gens, cultures i religions.
Despre?s de la jornada inaugural, que va tenir lloc a Casa Caritat, a partir
d’avui i cada dimecres a la tarda es duran a terme les sessions de manera
alternada als locals de les dues colles castelleres. Amb els joves hi treba-
llen el coordinador del taller i un educador social, aixi? com tambe? grallers
i castellers. Segons el regidor, els joves aprendran l’u?s i significat de pa-
raules com «compartir» o «esforc? mutu». Ferna?ndez ha agrai?t especialment
la col·laboracio? de la Vella i la Jove.

Les dues colles han explicat que amb el temps s’han anat integrant alguns
nouvinguts de l’Est i sud-americans. Pero?, segons el president de colla de
la Vella, Ivan Rodon, «ara el repte e?s aquest 51%», perque? majorita?riament
so?n marroquins i «e?s el col·lectiu que li costa me?s entrar». Les colles de-
sitgen que els immigrants acabin formant part de les colles, que tempora-
da rere temporada, perden castellers. «En sortiran beneficiades les colles,
Valls i el pai?s», ha declarat Rodon. [...]

El projecte e?s ideat per l’empresa vilafranquina Teamtowers, que pren els
castells com una eina de formacio?, comunicacio? i millora de les relacions
entre grups de persones, pero? e?s el primer cop que s’aplica a joves en situacio? de risc d’exclusio? social. Hi participen joves d’entre 14 i 18 anys,
d’origen magrebi?, sud-america? i espanyol, procedents dels dos instituts de
Valls i de l’Escola Taller que s’imparteix a Casa Caritat.
(Diari de Tarragona, 8-11-2006.)

Uns dies me?s tard, el 10 de novembre de 2006, apareixia a la publicacio?
El 3 de vuit un altre article en que? es donava me?s informacio? sobre la forma
d’implicacio? de les colles castelleres vallenques en aquesta iniciativa i so-
bre com havien estat els seus primers passos:
Tant la Vella com la Jove han designat un representant que ensenya als
joves com s’estructura un castell. Tambe? hi intervenen el te?cnic de poli?ti-
ques migrato?ries, tres educadors socials i els promotors de Teamtowers,
que se centren en la part educativa i d’animacio? de l’activitat. A la presen-
tacio? es va mostrar als joves com s’escull un cap de colla, com es forma
una pinya i com es construeix un castell. A partir d’aqui?, i durant deu
sessions, es prete?n que els joves aprenguin la importa?ncia del treball en
equip en la construccio? d’un castell, amb la motivacio? de superar-se a
cada sessio?, fins a assolir un castell de cinc pisos. La canalla de les dues
colles tambe? esta? col·laborant en aquesta iniciativa.

(El 3 de vuit, 10-11-2006.)

En aquest mateix article, a banda de recalcar que es tractava d’un projecte
pioner a Catalunya en el seu a?mbit, tambe? s’informava sobre les experie?nci-
es pre?vies de l’empresa Teamtowers sobre les quals es construi?a aquesta
iniciativa:

El coordinador del projecte Fent Pinya i soci de l’empresa Teamtowers,
Àlvar Solache
, ha explicat que fins ara nome?s s’ha dut a terme un projecte
similar a Jerusalem, amb nens jueus i a?rabs, i en un reformatori de Bonn.
El projecte, pero?, s’ha aplicat a altres col·lectius i amb finalitats ben di-
verses. Entitats banca?ries, empreses, universitats, grups d’avis, i fins i tot
una age?ncia de viatges d’un creuer han contractat aquesta activitat parti-cipativa. La filosofia del projecte e?s que els castells so?n una eina de for-
macio?, comunicacio? i millora de les relacions entre grups de persones. Tot
i aixo?, l’empresa esta? interessada sobretot a explotar el vessant me?s aco-
llidor i integrador, i confia que l’experie?ncia de Valls sigui un exemple per
a altres municipis. De fet, l’empresa vol crear una organitzacio? destinada
a projectes solidaris a trave?s del financ?ament de patrocinadors.

(El 3 de vuit, 10-11-2006.)

A me?s, d’entrada, un altre aspecte positiu d’aquesta experie?ncia e?s que,
com es recollia a El Perio?dico de Catalun?a de l’11 de novembre de 2006,
«la iniciativa tambe? ha perme?s que les dues colles de Valls deixin de banda
la seva rivalitat i facin pinya per una causa justa».
Com s’assenyala me?s amunt, el taller Fent Pinya realitzat a Valls tenia una
durada prevista de deu setmanes i, ate?s que aquest llibre havia d’entrar a
impremta abans de la seva finalitzacio?, es va decidir deixar per una altra
ocasio? l’ana?lisi d’aquesta molt interessant experie?ncia. En canvi, en els ca-
pi?tols segu?ents, s’analitzen els processos d’integracio? d’una se?rie d’immi-
grants estrangers que participen en colles castelleres del Penede?s, el Valle?s
Occidental i el Barcelone?s. Tot i que s’ha constatat la participacio? d’alguna
persona d’origen marroqui? en colles com els Minyons de Terrassa (Sa?ez,
2005), finalment no va ser possible entrevistar-la. En un futur proper seria
interessant fer un estudi me?s especi?fic i focalitzat en la participacio? de per-
sones d’origen magrebi? i asia?tic en colles castelleres.

Etiquetas:


viernes, agosto 21, 2009

 

Público.es - Afrodita A nunca pronunció las palabras "¡Pechos fuera!"

Posiblemente el artículo que mejor define mi historia infantil televisiva.

 Con mito y todo

 Afrodita existe!

 http://www.publico.es/televisionygente/194955/afrodita/pechos/fuera/pepe/colubi

  
Alvaro Solache


miércoles, agosto 19, 2009

 

Entendiendo las escuelas de negocios, el futuro y la formación online » El Blog de Enrique Dans

Interesante artículo sobre las escuelas de negocios y su valor añadido 

Fuente:http://www.enriquedans.com/2009/08/entendiendo-las-escuelas-de-negocios-el-futuro-y-la-formacion-online.html

Resulta completamente imposible explicar procesos como la liberación del conocimiento que algunas escuelas de negocios estamos llevando a cabo desde hace tiempo, a quienes se imaginan una escuela de negocios como algo parecido a la experiencia que tuvieron cuando acudían a la universidad: clases repetitivas, con profesores que repiten los mismos apuntes año tras año, con procesos de memorización… Nada de eso tiene lugar ni sentido en una escuela de negocios medianamente buena. En una escuela de negocios se aprende de tu entorno, de tus compañeros de clase, del debate, de la discusión: los materiales no tienen sentido sin este proceso, o incluso directamente no existen. Y eso es precisamente lo que lleva a que, como comenta el artículo, alguien supuestamente inteligente y en su sano juicio pueda querer pagar $150.000 por cuatro años de educación en MIT cuando todos los materiales que se utilizan durante los cursos están disponibles gratuitamente en la red

Posted via email from asolache's posterous


domingo, agosto 09, 2009

 

VisiTa a las pinturas del paleolitico en el valle del coa

Alvaro Solache
Teamtowers
Desarrolla el espiritu de equipo
www.teamtowers.com
Cv:http://asolache.googlepages.com
Blog:http://www.solache.com
Tel.+34 629867715

Posted via email from asolache's posterous


sábado, agosto 08, 2009

 

Es possible estar en bombai el 13 de agosto?

Me han preguntado si es pissible que vayamos 5 personas, mi duda es tanto a nivel de visa cimo a nivel de billetes
Mañana tengo que contestar algo

Posted via email from asolache's posterous


viernes, agosto 07, 2009

 

En la playa de matosinhos despues de haber tocado en la jam del maus habiltos con el bateria de blind Zero

Alvaro Solache
Teamtowers
Desarrolla el espiritu de equipo
www.teamtowers.com
Cv:http://asolache.googlepages.com
Blog:http://www.solache.com
Tel.+34 629867715

Posted via email from asolache's posterous


miércoles, agosto 05, 2009

 

Un dia en Aveiro, portugal

Alvaro Solache
Teamtowers
Desarrolla el espiritu de equipo
www.teamtowers.com
Cv:http://asolache.googlepages.com
Blog:http://www.solache.com
Tel.+34 629867715

Posted via email from asolache's posterous


lunes, agosto 03, 2009

 

Oficina de gestion de la fabrika, león

Alvaro Solache
Teamtowers
Desarrolla el espiritu de equipo
www.teamtowers.com
Cv:http://asolache.googlepages.com
Blog:http://www.solache.com
Tel.+34 629867715

Posted via email from asolache's posterous


Archivos

mayo 2002   junio 2002   julio 2002   agosto 2002   septiembre 2002   octubre 2002   noviembre 2002   diciembre 2002   enero 2003   febrero 2003   marzo 2003   abril 2003   mayo 2003   junio 2003   julio 2003   agosto 2003   septiembre 2003   octubre 2003   noviembre 2003   diciembre 2003   enero 2004   febrero 2004   marzo 2004   abril 2004   mayo 2004   junio 2004   julio 2004   agosto 2004   septiembre 2004   octubre 2004   noviembre 2004   diciembre 2004   enero 2005   febrero 2005   marzo 2005   abril 2005   mayo 2005   junio 2005   julio 2005   agosto 2005   septiembre 2005   octubre 2005   noviembre 2005   diciembre 2005   enero 2006   febrero 2006   marzo 2006   abril 2006   junio 2006   julio 2006   agosto 2006   septiembre 2006   octubre 2006   noviembre 2006   diciembre 2006   febrero 2007   marzo 2007   abril 2007   mayo 2007   junio 2007   agosto 2007   septiembre 2007   octubre 2007   noviembre 2007   diciembre 2007   enero 2008   febrero 2008   marzo 2008   abril 2008   mayo 2008   junio 2008   julio 2008   agosto 2008   octubre 2008   noviembre 2008   diciembre 2008   enero 2009   febrero 2009   marzo 2009   abril 2009   mayo 2009   junio 2009   julio 2009   agosto 2009   septiembre 2009   octubre 2009   noviembre 2009   diciembre 2009  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]